valium 10 mg
buy valium
how to buy tramadol
valium 10mg
klonopin vs xanax
klonopin and xanax
xanax buy
generic tramadol
ultram online
xanax 2mg
how to get xanax
valium side effects
buy xanax online
ultram buy
xanax no prescription
buy valium online
buy prescription tramadol
xanax drug
order tramadol
xanax withdrawal
where can i buy xanax online
ambien xanax
xanax without a prescription
xanax on-line
purchase tramadol
how do i get a prescription for valium
online valium
where to get xanax
pharmacy tramadol
ultram tramadol
buy cheap tramadol
buy tramadol by c o d
xanax online
order tramadol online
xanax 1mg
xanax cheap
ultram 50 mg
ultram er
xanax prescription
online tramadol prescription
buy tramadol without
tramadol prescription tramadol
valium 5
online tramadol no prescription
generic xanax
ativan xanax
xanax xr
prescription for xanax
buy tramadol on
where to buy xanax
xanax xr
xanax drug
buy valium
valium 10mg
buy tramadol by c o d
klonopin vs xanax
generic tramadol
klonopin and xanax
prescription for xanax
ultram tramadol
purchase tramadol
order tramadol
pharmacy tramadol
ultram 50 mg
xanax on-line
xanax buy
ultram er
online valium
xanax prescription
online tramadol no prescription
buy prescription tramadol
ultram online
buy xanax online
buy tramadol without
online tramadol prescription
xanax withdrawal
valium 5
how do i get a prescription for valium
xanax cheap
generic xanax
xanax 1mg
buy cheap tramadol
ultram buy
xanax online
order tramadol online
buy tramadol online with prescription
xanax no prescription
where can i buy xanax online
valium side effects
valium 10 mg
where to buy xanax
xanax 2mg
tramadol prescription tramadol
buy xanax no prescription
xanax without a prescription
how to get xanax
ambien xanax
ativan xanax
online tramadol pharmacy
buy valium online
order tramadol
valium 10 mg
generic xanax
ultram online
valium side effects
xanax 2mg
ambien xanax
xanax cheap
klonopin vs xanax
generic tramadol
ultram 50 mg
klonopin and xanax
buy tramadol without
buy valium
xanax xr
buy prescription tramadol
ativan xanax
online valium
buy xanax online
where to get xanax
xanax 1mg
valium 10mg
xanax online
purchase tramadol
buy tramadol on
where can i buy xanax online
how to get xanax
how do i get a prescription for valium
ultram tramadol
online tramadol no prescription
xanax buy
xanax no prescription
xanax prescription
xanax without a prescription
pharmacy tramadol
online tramadol prescription
tramadol prescription tramadol
buy cheap tramadol
valium 5
xanax drug
how to buy tramadol
xanax withdrawal
where to buy xanax
prescription for xanax
ultram er
buy valium online
buy tramadol by c o d
order tramadol online
xanax on-line
ultram buy
generic xanax
prescription for xanax
xanax 1mg
where can i buy xanax online
where to get xanax
online valium
valium 10 mg
buy prescription tramadol
ultram online
buy tramadol without
xanax drug
order tramadol
order tramadol online
where to buy xanax
xanax on-line
xanax online
ultram tramadol
generic tramadol
buy cheap tramadol
xanax without a prescription
ultram er
ultram 50 mg
klonopin and xanax
valium 10mg
purchase tramadol
online tramadol prescription
online tramadol no prescription
xanax buy
ambien xanax
buy valium
pharmacy tramadol
xanax no prescription
xanax 2mg
ativan xanax
buy tramadol by c o d
xanax xr
xanax withdrawal
tramadol prescription tramadol
how to buy tramadol
valium side effects
buy xanax online
ultram buy
valium 5
xanax cheap
buy tramadol on
how do i get a prescription for valium
klonopin vs xanax
buy valium online
how to get xanax
xanax prescription

İş Hijyeni ve Disiplinlerarası Çalışmanın Önemi

İş Hijyeni ve Disiplinler Arası Çalışmanın Önemi
Doç. Dr Suphi Ural
(Çukurova Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü)
1. Tanımı ve Kapsamı:
Hijyen sözcüğü genel olarak, “sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü” olarak tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu (2010) tarafından ise hijyen, “sağlığın hastalanmadan önce korunması ile ilgili bilimsel incelemelerle uğraşan [...]

TTK ÜZÜLMEZ MÜESSESESİ AYAK İŞYERLERİNDE SOLUNABİLİR TOZ YOĞUNLUKLARININ VE KUVARS İÇERİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Study of the Respirable Dust Concentration in the Coal Faces of Üzülmez Colliery, TTK
Ertunç Çevikler
TTK Üzülmez Müessesesi, Zonguldak
İlknur Erol
ZKÜ Mühendislik Fakültesi, Zonguldak
Suphi Ural
ÇÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Adana
ÖZET: Bu çalışmada; TTK Üzülmez Müessesesi Kurul, Acun, Piriç ve Taban Acılık damarlarındaki ayak işyerlerinde solunabilir toz yoğunlukları ve kuvars içerikleri [...]

YENİKÖY LİNYİTLERİ AÇIK MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ KAZASI KAYITLARINA BAĞLI RİSK ANALİZİ

Doç. Dr. Suphi Ural
Çukurova Üniversitesi, Müh. – Mim. Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Adana
Tel: (322) 3387067; Faks: (322) 3386126; E-Posta: suralp@cu.edu.tr

Arş. Gör. Ferat Yüksel
Çukurova Üniversitesi, Müh. – Mim. Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Adana
Tel: (322) 338 6084; Faks: (322) 3386126; E-Posta: fyuksel@cu.edu.tr
Maden Müh. Ali İhsan Özkan
Yeniköy Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Muğla
Tel: (252) 515 0293; Faks: (252) 5580307 [...]

Taşocağı İşletmelerinde Solunabilir Tozların Kristalin Silika (SiO2) İçeriklerinin Kantitatif X-ışını Kırınımı Yöntemi İle Analizi

Analyzing of Respirable Crystalline Silica (SiO2) Using Quantitative X-ray Difraktometry Method at Limestone Quarries
Suphi Ural
Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Adana
Tülin Demirdüzen
Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Adana

ÖZET Delme, ateşleme, kırma, öğütme, kesme ve benzeri madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan solunabilir boyuttaki kristalin silika tozları [...]

Ç.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇALIŞANLARININ MESLEKİ KAS İSKELET RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Suphi Ural, Erman Menetlioğlu, M Necati Dal
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi çalışanlarının mesleki kas-iskelet hastalığı risklerini, Hızlı Maruziyet Kontrolü (HMK) tekniği ile değerlendirmektir. Araştırma kapsamında, Fakültede görevliler arasından tesadüfi olarak seçilen 60 çalışanın katıldığı bir anket çalışması yapılmıştır. Ankete katılanların ortalama çalışma süresi 18,4 ±8,48 yıldır. Anket sonucuna göre, Fakülte [...]

Sağlık ve Güvenlik Planı

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Planı
Prof. Dr. M. Emin Öcal
Ç. Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü/Adana
Tel: (322) 338 60 84/2040, Faks: (322) 338 67 02
e.posta: emocal@cu.edu.tr
Öz
Yapı üretimi sürecinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerinin belirlenip bunların noksansız ve bilinçli bir şekilde uygulanması için, bu konuda nelerin ne zaman ve nasıl yapılacağının önceden belirlenmesi büyük önem [...]

İş Güvenliğine İlişkin Çalışmaların Tarihsel Gelişimi

Ahmet KAYA
Maden Mühendisi
İş Güvenliği Uzmanı (A)
Çalışma hayatında üretimden kaynaklanan tehlikelerden ve sağlığa zararlı koşullardan korunmak için yapılan sistemli çalışmaların tümüdür. 3 temel amacı bulunur:
-Çalışanları korumak
-Üretim güvenliğini sağlamak
-İşletme güvenliğini sağlamak
Bu tanımdan sonra, İş sağlığı ve güvenliğine verilen önemin nedenini anlatabilmek için, iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda meydana gelen kayıplar ve bunların yarattığı sonuçların üzerinde durulması [...]

Maden İşletmelerinin Denetiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Maden İşletmelerinin Denetiminde Dikkat Edilecek Hususlar
Harun ATILGAN
Maden Mühendisi-İş Müfettişi-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-
İş Teftiş Adana Grup Başkanlığı
ARANAN ŞARTLAR
İşyerlerinde yapılan kontrollerde genel olarak aşağıdaki hususlar kontrol edilmektedir. Her işletme bu listeyi kendi şartlarına göre düzenleyebilir ve eksik hususları ilave ederek kendine özel bir kontrol listesi oluşturabilir. Bu listenin düzenlenmesinde işletmelerin genel olarak yükümlülüklerinin bir dökümünü yapmak [...]

İş Kazalarının İncelenmesi ve Kaza Analizi

Harun ATILGAN
Maden Mühendisi-İş Müfettişi-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-İş Teftiş Adana Grup Başkanlığı
ÖZET: Bu bildiride iş kazalarının ortaya çıkış nedenlerinin tespit edilmesi, bu konuda alınabilecek önlemlerin belirlenmesi ile iş kazalarının incelenmesinde takip edilecek yollar ve kazayla ilgili olarak sorumluların ve kusur oranlarının tespiti gibi konular incelenmektedir.
1. GİRİŞ
İş kazalarının incelenmesi hem işyerinde benzer türden yeni kazaların önlenmesi, [...]

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel Prensipleri

Main principles of occupational health and safety
Harun ATILGAN
Maden Mühendisi-İş Müfettişi-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-
İş Teftiş Adana Grup Başkanlığı
ÖZET: Bu çalışmada iş kazalarının ortaya çıkış nedenleri, bu konuda alınabilecek önlemler ile iş sağlığı ve güvenliğinin ana prensipleri gibi konular incelenmektedir.
ABSTRACT; In this study the causes of work accidents, precautions that can be taken and labour health [...]

 Page 1 of 2  1  2 »