admin

Author


Açık Maden İşletmelerinde İş Güvenliği Açısından Risk Değerlendirmesi

Suphi URAL, Çukurova Üniversitesi, Müh. – Mim. Fakültesi, 01330 Adana
Bu çalışmada, Çukurova bölgesinde faaliyet gösteren açık maden işletmelerindeki iş kazası riski değerlendirilmiştir. Bölgedeki toplam 65 adet kömür, taş ocağı, kum, mermer, endüstriyel hammadde ve metal madeni yerüstü işletmesine ilişkin iş kazası kayıtları derlenerek bir veri tabanı oluşturulmuştur. Öncelikle, iş kazası kayıtları, istatistik analiz yöntemleri kullanılarak, [...]

İnşaat İşlerinde İş Güvenliği Açısından Risk Değerlendirmesi

Suphi Ural
Çukurova Üniversitesi, Müh. – Mim. Fakültesi, 01330 Adana
Tel: (322) 338 70 67 E-Posta: suralp@cu.edu.tr
M. Emin Öcal
Çukurova Üniversitesi, Müh. – Mim. Fakültesi, 01330 Adana
Tel: (322) 338 60 84 E-Posta: emocal@cu.edu.tr
Harun Atılgan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Grup Başkanlığı, Adana
Tel: (322) 352 91 88 E-Posta: harunatilgan77@yahoo.com
Ahmet Kaya
İş Güvenliği Uzmanı, Adana
Tel: (322) 457 14 23 [...]

Kişisel Koruyucu Malzemelerin Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1. SOLUNUM KORUYUCULARI:
İşletmelerde ve sahada çalışan personelin, tozlu ünitelerde kullanması gereken maskeler P harfi ile tanımlanır. Partikül ve toz maskeleri FFP1, FFP2 ve FFP3 olarak üç gruba ayrılır. Partikül ve toz maskeleri CE EN 149 standardında, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 533. maddesine uygun, göz ile görülmeyen ancak pnömokonyoz adı verilen ve akciğerlerde oluşan [...]

Solunabilir Silis Tozunun İnsan Sağlığına Etkileri

Tanımı
Silis, SiO2’den oluşan kimyasal bir bileşiktir ve kristal veya amorf olmak üzere iki çeşittir. Polimorfik formlarsa kristal silis; alfa kuvars, beta kuvars, tridimit, kristalobalit, keatit, koesit, sisthovite ve moganit şeklinde bulunur.
Sağlık üzerine Etkileri
Mesleki açıdan silis tozuna maruz kalmak ciddi ancak çoğu zaman önlenemeyen bir sağlık sorunu olmaktadır. Sonuç olarak sayısı bilinmeyen veya raporlanmayan birçok işçi [...]

Solunabilir Tozların Ölçümü ve Analizi Nasıl Yapılır?

İş yerlerinde çeşitli işlemler sonucu oluşan ve havada askıya geçen tozları uzun süre soluyan işçilerde çeşitli akciğer hastalıkları görülebilmektedir. Tozların neden olduğu bu tür meslek hastalıklarının tümüne birden “pnömokonyoz” adı verilir. 14. 09. 1990 tarih ve 20635 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelikte ise Pnömokonyoz–Akciğer Toz [...]

Toplumda İş Güvenliği Kültürünün Oluşturulması

Anayasada, yasalarda ve tüm iş güvenliği mevzuatında getirilen hukuki güvence mekanizmaları ne kadar iyi düzenlenmiş olurlarsa olsunlar, ilgili tüm çevre ve kişilerde bu güvenceleri korumak ve işletmek konusunda yeterli bir bilinç oluşturulamamışsa, kağıt üzerindeki temennilerden başka bir anlam taşımazlar. O halde, gerçek güvence bu konuda tüm ilgililerde bir istek ve inanç yaratılabilmesinde saklıdır.

Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

Madencilik sektörü, doğası gereği içerdiği riskler nedeniyle özellik arz eden, bilgi, deneyim, uzmanlık ve sürekli denetim gerektiren en ağır ve tehlikeli sektörlerin başında gelmektedir. 2005 yılı istatistiklerine göre ülkemizde kömür madenciliği yapan 462 işletme, kömürden gayri madencilik yapan 492 işletme ve 2599 taş, kil ve kum ocağı mevcuttur. Bu işletmelerde toplam 83197 kişi istihdam etmektedir. [...]

 Page 2 of 2 « 1  2