Category: Risk analizi

İş Hijyeni ve Disiplinlerarası Çalışmanın Önemi

İş Hijyeni ve Disiplinler Arası Çalışmanın Önemi
Doç. Dr Suphi Ural
(Çukurova Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü)
1. Tanımı ve Kapsamı:
Hijyen sözcüğü genel olarak, “sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü” olarak tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu (2010) tarafından ise hijyen, “sağlığın hastalanmadan önce korunması ile ilgili bilimsel incelemelerle uğraşan [...]

TTK ÜZÜLMEZ MÜESSESESİ AYAK İŞYERLERİNDE SOLUNABİLİR TOZ YOĞUNLUKLARININ VE KUVARS İÇERİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Study of the Respirable Dust Concentration in the Coal Faces of Üzülmez Colliery, TTK
Ertunç Çevikler
TTK Üzülmez Müessesesi, Zonguldak
İlknur Erol
ZKÜ Mühendislik Fakültesi, Zonguldak
Suphi Ural
ÇÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Adana
ÖZET: Bu çalışmada; TTK Üzülmez Müessesesi Kurul, Acun, Piriç ve Taban Acılık damarlarındaki ayak işyerlerinde solunabilir toz yoğunlukları ve kuvars içerikleri [...]

Maden İşletmelerinin Denetiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Maden İşletmelerinin Denetiminde Dikkat Edilecek Hususlar
Harun ATILGAN
Maden Mühendisi-İş Müfettişi-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-
İş Teftiş Adana Grup Başkanlığı
ARANAN ŞARTLAR
İşyerlerinde yapılan kontrollerde genel olarak aşağıdaki hususlar kontrol edilmektedir. Her işletme bu listeyi kendi şartlarına göre düzenleyebilir ve eksik hususları ilave ederek kendine özel bir kontrol listesi oluşturabilir. Bu listenin düzenlenmesinde işletmelerin genel olarak yükümlülüklerinin bir dökümünü yapmak [...]

İş Kazalarının İncelenmesi ve Kaza Analizi

Harun ATILGAN
Maden Mühendisi-İş Müfettişi-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-İş Teftiş Adana Grup Başkanlığı
ÖZET: Bu bildiride iş kazalarının ortaya çıkış nedenlerinin tespit edilmesi, bu konuda alınabilecek önlemlerin belirlenmesi ile iş kazalarının incelenmesinde takip edilecek yollar ve kazayla ilgili olarak sorumluların ve kusur oranlarının tespiti gibi konular incelenmektedir.
1. GİRİŞ
İş kazalarının incelenmesi hem işyerinde benzer türden yeni kazaların önlenmesi, [...]

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel Prensipleri

Main principles of occupational health and safety
Harun ATILGAN
Maden Mühendisi-İş Müfettişi-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-
İş Teftiş Adana Grup Başkanlığı
ÖZET: Bu çalışmada iş kazalarının ortaya çıkış nedenleri, bu konuda alınabilecek önlemler ile iş sağlığı ve güvenliğinin ana prensipleri gibi konular incelenmektedir.
ABSTRACT; In this study the causes of work accidents, precautions that can be taken and labour health [...]

Açık Maden İşletmelerinde İş Güvenliği Açısından Risk Değerlendirmesi

Suphi URAL, Çukurova Üniversitesi, Müh. – Mim. Fakültesi, 01330 Adana
Bu çalışmada, Çukurova bölgesinde faaliyet gösteren açık maden işletmelerindeki iş kazası riski değerlendirilmiştir. Bölgedeki toplam 65 adet kömür, taş ocağı, kum, mermer, endüstriyel hammadde ve metal madeni yerüstü işletmesine ilişkin iş kazası kayıtları derlenerek bir veri tabanı oluşturulmuştur. Öncelikle, iş kazası kayıtları, istatistik analiz yöntemleri kullanılarak, [...]

İnşaat İşlerinde İş Güvenliği Açısından Risk Değerlendirmesi

Suphi Ural
Çukurova Üniversitesi, Müh. – Mim. Fakültesi, 01330 Adana
Tel: (322) 338 70 67 E-Posta: suralp@cu.edu.tr
M. Emin Öcal
Çukurova Üniversitesi, Müh. – Mim. Fakültesi, 01330 Adana
Tel: (322) 338 60 84 E-Posta: emocal@cu.edu.tr
Harun Atılgan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Grup Başkanlığı, Adana
Tel: (322) 352 91 88 E-Posta: harunatilgan77@yahoo.com
Ahmet Kaya
İş Güvenliği Uzmanı, Adana
Tel: (322) 457 14 23 [...]

Kişisel Koruyucu Malzemelerin Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1. SOLUNUM KORUYUCULARI:
İşletmelerde ve sahada çalışan personelin, tozlu ünitelerde kullanması gereken maskeler P harfi ile tanımlanır. Partikül ve toz maskeleri FFP1, FFP2 ve FFP3 olarak üç gruba ayrılır. Partikül ve toz maskeleri CE EN 149 standardında, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 533. maddesine uygun, göz ile görülmeyen ancak pnömokonyoz adı verilen ve akciğerlerde oluşan [...]

Solunabilir Silis Tozunun İnsan Sağlığına Etkileri

Tanımı
Silis, SiO2’den oluşan kimyasal bir bileşiktir ve kristal veya amorf olmak üzere iki çeşittir. Polimorfik formlarsa kristal silis; alfa kuvars, beta kuvars, tridimit, kristalobalit, keatit, koesit, sisthovite ve moganit şeklinde bulunur.
Sağlık üzerine Etkileri
Mesleki açıdan silis tozuna maruz kalmak ciddi ancak çoğu zaman önlenemeyen bir sağlık sorunu olmaktadır. Sonuç olarak sayısı bilinmeyen veya raporlanmayan birçok işçi [...]

Solunabilir Tozların Ölçümü ve Analizi Nasıl Yapılır?

İş yerlerinde çeşitli işlemler sonucu oluşan ve havada askıya geçen tozları uzun süre soluyan işçilerde çeşitli akciğer hastalıkları görülebilmektedir. Tozların neden olduğu bu tür meslek hastalıklarının tümüne birden “pnömokonyoz” adı verilir. 14. 09. 1990 tarih ve 20635 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelikte ise Pnömokonyoz–Akciğer Toz [...]